برچسب اینترنت

انسانیت زمانی آغاز شد که تصمیم گرفتیم به اشتراک بگذاریم. قانون طلایی بر روی یک دیوار در یک غار نوشته شده است. یک وضعیت جدید، تمدن. وضعیت انسان مفید است. ما مثبت، مراقب و متفکر هستیم. مردم خوب هستند

ایرانی ایرانی
نکته، آداب و رسوم اینترنت ما را به صورت آنلاین و اطلاعاتی متمدن می سازد. نوشته بر روی دیوار است. ما وارد عصر جدیدی با این قوانین اصول می شویم. نوشته شده به طوری که فرهنگ ایرانی ما تحمل خواهد کرد.

وارد