1.1Persian قوانین اینترنت

اختیار

اختیار

دین به طور عام ما را از اشتباه درک می کند. والدین به ما دستور می دهند. قوانین راهنمایی بیشتری ارائه می دهند. تصمیم گیری هایی که براساس باورهای ما انجام می شود اختیاری است.  استفاده از اختیار، بهترین قضاوت شما. بهترین رفتار تعالیم اسلام درست است. مسیحیت عمدا اشتباه است هندوها و ادیان دیگر …

Continue Reading