Persian Persian Video

اینترنت چیز

اینترنت چیز تعریف

روسیه راه اندازی اولین ماهواره اسپوتنیک. دوایت اینترنت ایجاد شده. حفظ فرهنگی از طریق رفاه اقتصادی به عصر اطلاعات را وارد کنید. این انیمیشن ویدئو با کلمات گرافیک و موسیقی مورد آن است. اینترنت چیز شبکه در سراسر جهان از خود نظارت بر تجزیه و تحلیل و گزارش تکنولوژی استفاده می کنیم برای کمک به …

Continue Reading