Persian Persian Video

بدون پیام های اسپم

پیام های ناخواسته ای نیست

هیچ کس را دوست دارد به زحمت شود. آنچه ما را اذیت تغییرات در طول زمان. پیام های ناخواسته پر دردسر است. بدون اسپم خودداری از ارسال پیام های ناخواسته و یا پاسخ به آنها. سوزش تنها یک جنبه از تماس های ناخواسته است. زمان لازم برای مصرف پیام را از ما گرفته شده است. …

Continue Reading