Persian Persian Video

خودتان اینترنت قاعده شد

با خودت روراست باش

ما مردم خوب است. ارزش های اصل از خانواده آموزش و پرورش و دین آمده است. هر چیز دیگری غیرمتمدن است. این انیمیشن ویدئو با کلمات گرافیک و موسیقی مورد خودتان آنلاین بودن است. خودتان باشید که شما در واقع عمل می کنند. در بهترین رفتار خود باشد. ما از پدر و مادر ما اول …

Continue Reading