Persian قوانین اینترنت

حقیقت

حقیقت عشق تجارت است

حقیقت زیبا است. زیبایی به ارمغان می آورد بهترین ها ما. آن را از درون می آید. دروغ رایج آنلاین است. ما با هم می آیند برای ایجاد جامعه اینترنتی براساس صداقت. حقیقت بدون صداقت اینترنت سرگرمی است. شوخی در بهترین حالت. تقلب برای اکثر. با دقت بخوانید.   حقیقت و انطباق آداب رفتار جوامع …

Continue Reading