1.1Persian قوانین اینترنت

خودت باش

خودت باش

ما مردم خوبی هستیم ما خودمان را بیان می کنیم علاقه به کسی که هستیم کمک می کند. ارزشهای اساسی از خانواده، تحصیلات و دین است. هر چیز دیگری غیر متعهد است همانطور که در واقعیت عمل می کنید، عمل کنید. بهترین رفتار شماست. خودت باش انجام دادن آنچه دیگران می خواهند ما برای تأیید …

Continue Reading