Persian Persian Video

قوانین اصلی اینترنت

قوانین اینترنت

درس در قوانین هسته و مقررات اینترنت. این انیمیشن با کلمات گرافیک و موسیقی فیلم است. ده قانون اصلی ارائه می شود. قوانین اصلی اینترنت بررسی و پیش نمایش و برنامه ارتباطات. خودداری از ارتباط های تهدید آمیز با استفاده از. حقیقت را بگویید. که شما در واقع عمل می کنند. در بهترین رفتار خود …

Continue Reading