Persian قوانین اینترنت

هیچ سایبری

هیچ اذیت سایبری

سوء استفاده از تعامل خارج از رفتار طبیعی انسان است. سایبری ناپاک دفاعی و یا توهین آمیز در یک بازی ورزشی است. تبلیغات استثنا است. فریاد یا تهدید آمیز زبان و سایر فعالیت های سایبری است. قوانین و مقررات اینترنتی مثبت است. برخی از افراد ایجاد متن با حروف بزرگ به فریاد زدن. این خوب …

Continue Reading