1.1Persian قوانین اینترنت

هیچ فریادی نیست

نه همه کلاه

فریاد زدن یا سایر زبان های مضر منفی است. نکته مثبت است. بعضی افراد به صورت بزرگ به صورت فریاد می زنند این خوب نیست مگر اینکه برای یک عنوان استفاده شود. از استفاده از ارتباطات تهدید کننده خودداری کنید. هیچ فریادی نیست این می تواند یک کلمه باشد. تاکتیک های ترسناک قابل قبول نیستند …

Continue Reading