Persian Persian Video

هیچ فریاد سایبری

هیچ اذیت سایبری

سایبری نتیجه منفی استفاده از اینترنت است. ارعاب آنلاین اتفاق می افتد. این انیمیشن ویدئو با کلمات گرافیک و موسیقی مورد جلوگیری از آن است. هیچ سایبری خودداری از ارتباط های تهدید آمیز با استفاده از. سایبر قلدر افسرده هستند. دلیل منفی قلدری اقتصاد لطمه می زند. رابطه تعامل مثبت و اقتصاد سودآور است.

Continue Reading
Persian قوانین اینترنت

هیچ سایبری

هیچ اذیت سایبری

سوء استفاده از تعامل خارج از رفتار طبیعی انسان است. سایبری ناپاک دفاعی و یا توهین آمیز در یک بازی ورزشی است. تبلیغات استثنا است. فریاد یا تهدید آمیز زبان و سایر فعالیت های سایبری است. قوانین و مقررات اینترنتی مثبت است. برخی از افراد ایجاد متن با حروف بزرگ به فریاد زدن. این خوب …

Continue Reading