Persian Persian Video

هیچ فریاد سایبری

هیچ اذیت سایبری

سایبری نتیجه منفی استفاده از اینترنت است. ارعاب آنلاین اتفاق می افتد. این انیمیشن ویدئو با کلمات گرافیک و موسیقی مورد جلوگیری از آن است. هیچ سایبری خودداری از ارتباط های تهدید آمیز با استفاده از. سایبر قلدر افسرده هستند. دلیل منفی قلدری اقتصاد لطمه می زند. رابطه تعامل مثبت و اقتصاد سودآور است.

Continue Reading